“กรมการข้าว” นำร่องปลูกข้าวในสมุย เพิ่มปริมาณการปลูกข้าวในภาคใต้

นายชัยฤทธิ์? ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยในการเปิดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชาวนาภาคใต้ น่ำข้าวไว้กิน วัฒนธรรมท้องถิ่นรักษาไว้ ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่า ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวไร่ใช่ประโยชน์ทางการค้าและความมั่นคงอาหารทั้งหมด 668,486 ไร่ ซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบและทิวเขาเกษตรกรจึงนิยมปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ และผลไม้เป็นหลัก ขณะที่กรมการข้าวมีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวไร่เพิ่มในภาคใต้ โดยใช้วิธีปลูกข้าวไร่แซมในสวนยางพารา และปาล์มน้ำมัน เนื่องจากพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าวไร่เป็นที่ดอนไหล่เขา และข้าวไร่ อาศัยน้ำค้าง น้ำฝน และความชื้นในดินในการเจริญเติบโต
ทั้งนี้ กรมการข้าวได้เลือกพื้นที่นำร่องที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 12 ไร่ ในการส่งเสริมการปลูกข้าวไร่ ฟื้นฟูวิถีชีวิตและการทำนาแบบหยอดหลุมที่เรียกว่าการน่ำข้าวของชาวเกาะสมุย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *